Budget 2016

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna.

Investeringsvolymen uppgår år 2017 till 147 mnkr (netto). Av de större investeringar som görs 2017 kan nämnas ombyggnad av stortorget, ombyggnad av Asarums idrottsplats, påbörja projekt träningshall Jössarinken samt åtgärder i vatten- och avloppsledningsnätet.

Under perioden 2017 – 2019 uppgår den totala investeringsbudgeten till 711 mnkr (netto). Inom denna investeringsram är målet att genomföra och påbörja järnvägsanläggning Logistik Karlshamn, Va-anläggningar, färdigställa ny träningshall vid Jössarinken, påbörja byggnation av Kultur- och Bibliotekshus, iordningsställa ny småindustri- och bostads­mark, nytt omklädningsrum i Tubbaryd, ombyggnation av Österslättskolans och Östralyckes kök.

Slider_koa_budget_2017

facebook Twitter Email