Budget 2019

Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar.

Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för vår vision; Karlshamn 50 000.

Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft och kompetensförsörjning.

Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram en plan för kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2020-2022.

Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.

För att klara finansieringen under 2020 måste samtliga verksamheter kontinuerligt genomlysas, effektiviseringar genomföras i samtliga nämnder och bolag samt att sjukfrånvaron kraftigt minskas.

Per-Ola Mattsson
SocialdemokraternaMats Dahlbom
Centerpartiet

Charlott Lorentzen
Miljöpartiet

Läs hela budgeten här»

facebook Twitter Email