Framtidslinjen

Vi socialdemokrater är ett parti med bred politik, vi står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn. Vi vill ha kvalité i välfärden istället för fler skatte­sänkningar.Här ­hittar du 21 av våra ­satsningar.

 1. Bygga ut pågatågstrafiken med tågstopp i Hällaryd  och Åryd
  För att kunna bo och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi socialdemokrater vill bygga ut pågatågstrafiken med tågstopp i Hällaryd och Åryd.
 1. Erbjuda alla över 75 år 8 timmars stöd och hjälp i månaden utan biståndsbedömning
  För äldre som bor hemma är det betydelsefullt med en rik och stimulerande tillvaro och fritid. Då blir det allt viktigare att, enkelt, kunna få insatser utan särskild biståndsbedömning.
 1. Införa Kultur- och idrottsprofiler på Vägga gymnasieskola
  Även under gymnasietiden är det viktig med en utvecklande fritid. Vår gymnasieskola ska därför ge eleverna möjlighet att fortsätta och utveckla sina fritidsintressen genom särskilda profiler.
 1. Starta en klimatkommission
  Vi vill hitta lösningar som gynnar både miljö och utveckling. Därför vill vi starta en klimatkommission med både ungdomar och experter.
 1. Fiberanslutning till alla permanentboende i hela kommunen innan 2022
  Fiberuppkoppling är en förutsättning för en levande kommun, företagande och tillväxt. Vårt ja till gasrören har gett över 100 nya jobb och bra ekonomi för Karlshamns Hamn. Nu finansierar vi fiberutbyggnad så att alla hushåll i Karlshamns kommun har fiber senast 1/1 2022.
 2. Ett nytt Svängstabad senast 2020
  Självklart ska Svängsta ha ett nytt bad senast 2020!
 3. Införa en kulturmiljon och en idrottspott
  Vi kommer ge extra stöd till föreningar för att ge barn och unga bättre tillgång till idrott, kultur, skapande och delaktighet.
 1. Utveckla kommunens krisorganisation
  I kölvattnet av sommarens värme och torka kommer vi att tillse att kommunen bygger upp en krisorganisation som kan hantera de svåra situationer som vi kommer att ställas inför.
 1. Införa en fritidsbusslinje
  Vi vill underlätta att ta sig till och från idrotts- kultur- och badanläggningar genom utökad kollektivtrafik. Här vill vi satsa på en fritidsbusslinje som går som en ringlinje och trafikerar Karlshamn, Asarum, Mörrum, Svängsta, Hällaryd  och Åryd.
 1. Etablera en samlastningscentral för att gynna det lokala näringslivet
  Genom vår satsning på samlastningscentral öppnas nya möjligheter för lokala producenter att leverera till den kommunala organisationen Det skapar även nya möjligheter för krögare och restauranger att på ett enklare sätt få tillgång till lokalproducerade varor.
 1. Utveckla omsorgen genom modern välfärdsteknik
  Vi Socialdemokrater vill fortsätta höja kvaliteten i vården och omsorgen av äldre. Vi vill samtidigt utveckla nya arbetsformer och ny teknik som ger mer tid till omsorg för våra äldre.
 2. Alla ska ha råd med ett bra boende
  Bostadsbristen bekämpas med ett variationsrikt utbud av bostäder i hela kommunen och en aktiv bostadspolitik. Vi vill bland annat satsa på ungdomsbostäder, trygghetsboenden och Stärnö sjöstad.
 1. Utveckla stödet till anhöriga och öka kunskapen om demens bland personalen
  Anhöriga till dementa personer tar ett stort ansvar i det tysta, kommunen måste avlasta, stödja och ta ett större ansvar.
 1. Erbjuda goda förutsättningar för att lokalisera, etablera samt driva och utveckla företag.
  En viktig faktor för ett växande näringsliv är tillgången till mark. Genom förvärvet av Stadsdel Janneberg  har kommunen möjlighet att erbjuda mark för företagsetableringar, evenemangsanläggningar och boende.
 1. Utveckla måltiderna på våra äldreboenden
  Vi kommer att öka val­friheten inom de äldres måldtder  samt satsa­ på måltidsvärdar på våra äldreboenden.
 1. Ta krafttag mot den psykiska ohälsan
  Vi tar krafttag mot ungas psykiska ohälsa genom sats­ningar på ungdoms­mottagningarna, elevhälsan och skolan.
 2. Anställa en tillgänglighetsstrateg
  Tillgänglighetsarbetet handlar bland annat om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och information eller om ett bra bemötande. För att lyckas behöver vi förstärka kompetensen i kommunen.
 1. Utveckla föreningslivets tillgång till anläggningar och lokaler
  Vi vill fortsätta vår satsning på anläggningar och lokaler för föreningslivet genom att bland annat utveckla Vägga IP, bygga en inomhushall för hundsporten och uppgradera befintliga idrottsanläggningar.
 1. Kommunen ska vara en attraktiv, modern och jämställd arbetsgivare.
  Vi vill utveckla kommunens personal- och lönepolitik för att vara en attraktiv jämställd arbetsgivare samt fortsätta arbetet för att heltid ska vara normen för anställda i Karlshamns kommun.
 1. Öka elevernas inflytande över skolmaten
  Vi vill införa schemalagd lunch där lunchen är en del av skolans undervisning. På detta sättet blir lunchen en helhet där eleven får en bra måltidsmiljö, ökad kunskapen om maten och  större möjlighet att påverka måltiderna.
 1. Införa fri kollektivtrafik inom kommunen för personer över 80 år.
  Vi vill införa fri kollektivtrafik dygnet runt inom kommunen för personer över 80 år.
facebook Twitter Email