Kontakt

Socialdemokraterna i Karlshamn

Rådhusgatan 14 B
374 36 Karlshamn

Telefon: 0454-147 00

E-post: expedition@skarlshamn.se

Facebook: fb.com/SKarlshamn

facebook Twitter Email