Budget 2018

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksam­heterna. Nämnderna tillförs 2018 ca 52 mnkr. Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen genom bland annat utveckling av arbetstidsmodeller och satsningar på att öka antalet anställda inom främst utbildning och omsorg.

Särskilda åtgärder ska göras för att minska sjukfrånvaron. Arbetet med att effektivisera det kommunala arbetet kommer att fortsätta.

För att klara finansieringen under 2018 föreslås att effektiviseringar genomförs i samtliga nämnder och förvaltningar med 38 mnkr samt att sjukfrånvaron minskas motsvarande 10 mnkr.

Kommunstyrelsen tillförs 6,0 mnkr till bland annat förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga, en femårig satsning för att bygga ut bredband till alla permanentboende i kommunen, utveckla den lokala busstrafiken för fler resande och införa starkt subventionerade resor för utvalda grupper. Utveckling och förbättring av skärgårdstrafiken så att den blir mera tillgänglig.

Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 20,0 mnkr för ökad måluppfyllelse, förstärkt elevhälsa, satsningar på fritidshem och fritidsgårdar samt ökad personal på skola och förskola.

Gymnasienämnden tillförs 2,5 mnkr för bland annat satsningar på yrkesutbildningar, elevhälsa och hälsofrämjande arbete.

Kulturnämnden tillförs 1 mnkr för ökat öppethållande på Lokstallarna och utveckling av lokalbiblioteken. Bygget av kultur- och bibliotekshuset startar under året.

Byggnadsnämnden tillförs 0,4 mnkr för att öka kapaciteten för strategisk markförsörjning.

Tekniska nämnden tillförs 5,0 mnkr för satsningar på cykelinfrastruktur och andra åtgärder för ökad cyklism samt för ökat fastighetsunderhåll.

Fritidsnämnden fortsätter sina satsningar på idrottsanläggningar, friluftsområden och lekplatser. Iordningställandet av Mörrumsåpromenaden och utveckling av en grönare parkskötsel startar under året.

Omsorgsnämnden tillförs 8 mnkr för ökad personal i omsorgen, trygg hemgång och fortsatt utveckling av brukarorienterad omsorg. Satsningar gör också på särskilda boenden och trygghetsboenden.

Nämnden för arbete och välfärd tillförs 10 mnkr för arbetsmarknadssatsningar, förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och vuxna.

Hela budgeten hittar du här»

facebook Twitter Email